ตกงาน โดนเลิกจ้างงาน ลาออก ขอรับเ งิ นสูงสุด 45,000 บาท

ใครอีกหลายๆคนไม่ทราบ ต กงาน เลิกว่าจ้างงาน ลาออก ขอรับเ งิ นได้ปริมาณ 45,000 บาท

สิทธิประโยชน์ที่พวกเราควรจะได้รับ บุคลากรผู้รับจ้างทั้งหลายแหล่ควรจะทราบเอาไว้ คนใดที่อยู่ในตอนกำลังไม่มีงานทำ บริษัทเลิกว่าจ้าง หรือลาออกจากงาน พวกเราสามารถขอรับเ งิ นได้ปริมาณเ งิ น 45,000 บาท โดยมีขั้นตอนสำหรับในการทำดังต่อไปนี้

1. ถ้าหากผู้รับจ้างลาออกหรือถูกบังคับให้ลาออกนั้น ผู้รับจ้างจะได้รับเ งิ นนี้ เพียงแค่ 13,500 บาทแค่นั้น ประกันสังคมจ่าย 30% ของเ งิ นเดือนแม้กระนั้นไม่เกินยอดเ งิ นเดือน 15,000 บาท ตรงเวลา 3 เดือน

2. ผู้รับจ้างถูกเลิกว่าจ้างหรือไล่ออกโดยไม่มีเหตุ : ผู้รับจ้างจะได้สิทธิรับเ งิ นก้อนนี้สูงสุดถึง 45,000 บาททีเดียว (ประกันสังคมจ่าย 50% ของเ งิ นเดือนแต่ว่าไม่เกินยอดเ งิ นเดือน 15,000 บาท ตรงเวลา 6 เดือน)

เอกสารที่พวกเราจะต้องจัดเตรียมมาประกอบหลักฐานเป็น

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ภาพถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

3. สมุดบัญชีเ งิ นฝาก

หากมีหนังสือเลิกว่าจ้างก็นำไปด้วย ถ้าเกิดไม่มีช่างเถอะ แล้วก็สำคัญที่สุดจำเป็นต้องยื่นด้านใน 30 วัน นับจากไม่มีงานทำ ถ้าเกิดไปช้าโดน ตั ดสินในทันที

กรณีตกงาน หลักเกณฑ์และก็ข้อตกลงการเกิ ดสิทธิ

1. จ่ายเ งิ นสมทบมาแล้ว 6 เดือน ภายในเวลา 15 เดือน ก่อนที่จะมีการตกงานกับผู้ว่าจ้างรายในที่สุด หรือกรณีผู้เอาประกันตนไม่มีงานทำด้วยเหตุว่าเหตุสุดวิสัย

2. มีช่วงเวลาการไม่มีงานทำตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป

3. ผู้เอาประกันตนจำต้องจดทะเบียนกลุ่มคนว่างงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของที่ทำการหางานของเมืองด้านใน 30 วัน นับจากวันที่ลาออกหรือถูกเลิกว่าจ้าง หรือจบสัญญาว่าจ้างก็เลยจะมีสิทธิได้รับผลดีชดเชยกรณีไม่มีงานทำนับจากวันที่ 8 ของการตกงาน

4. จะต้องรายงานตัวตามที่กำหนดนัดหมายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ของที่ทำการหางานไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

5. เป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจสำหรับการดำเนินงาน และก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานที่สมควรจากที่จัดให้

6. จำเป็นต้องเห็นด้วยการฝึกการทำงาน

7. คนที่ไม่มีงานทำจะต้องผิดเลิกว่าจ้างเนื่องด้วยกรณี มีดังนี้

– ทุจริตเฉพาะหน้าที่กระทำผิดอาญาโดยตั้งใจแก่นายว่าจ้าง

– ตั้งใจทำให้ผู้ว่าจ้างได้รับความทรุดโทรม

– ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำบัญชาอันชอบด้วยกฎหมายในกรณี ร้ า ยแรง

– ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

– ประมาทเผอเรอส่งผลให้ผู้ว่าจ้างได้รับความทรุดโทรมอย่างร้ า ยแรง

– ได้รับโทษตามคำวินิจฉัย

– จะต้องไม่ใช่ผู้มีสิทธิได้รับผลดีชดเชยในกรณีชราภาพ

เ งิ นชดเชยในระหว่างการตกงาน ดังต่อไปนี้

1. กรณีถูกเลิกว่าจ้าง : ได้รับเ งิ นชดเชยระหว่างการตกงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเ งิ นสมทบอย่างน้อยเดือนละ 1,650 บาท แล้วก็ฐานเ งิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาทได้แก่ ผู้เอาประกันตนมีเ งิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท (เนื้อหาย่อย ตามข้างบน)

2. กรณีลาออกหรือจบสัญญาว่าจ้างตามที่ได้มีการกำหนดช่วงเวลา : ได้รับเ งิ นตอบแทนระหว่างการไม่มีงานทำปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าตอบแทนเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเ งิ นสมทบอย่างต่ำเดือนละ 1,650 บาท และก็ฐานเ งิ นสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ดังเช่น ผู้เอาประกันตนมีเ งิ นเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

3. ในกรณียื่นคำขอรับเ งิ นตอบแทนกรณีตกงานเพราะว่าเหตุถูกเลิกว่าจ้าง หรือเหตุถูกเลิกว่าจ้างและก็ลาออกหรือ หมดสัญญาว่าจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ข้างใน 1 ปฏิทินให้มี สิทธิ์ที่กำลังจะได้รับเ งิ นตอบแทนทุกคราว รวมกันตรงเวลาไม่เกิน 180 วัน นอกจากในกรณียื่นขอรับผลดีชดเชยในกรณีการตกงาน เพราะเหตุว่าเหตุออกหรือหมดสัญญาว่าจ้าง เกินกว่า 1 ครั้งข้างใน 1 ปีของปฏิทิน ที่มีสิทธิ์ได้รับเ งิ นตอบแทนเวลารวมกันไม่เกิน 90 วัน

สถานที่ยื่นเ รื่ อ ง

1. ผู้เอาประกันตนจำต้องจดทะเบียนคนไม่มีงานทำแล้วก็รายงานตัวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บของที่ทำการหางานของเมืองข้างใน 30 วัน นับจากวันที่ถูกเลิกว่าจ้างหรือลาออก หรือจบสัญญาว่าจ้าง และก็รายงานตัวตามที่ได้มีการกำหนดนัดหมาย เพื่อไม่ให้หมดสิทธิสำหรับเพื่อการรับเ งิ นตอบแทน

2. ยื่นแบบคำร้องขอได้ประโยชน์ตอบแทนกรณีตกงาน (สำนักงานประกันสังคม 2-01/7) พอดีสำนักงานประกันสังคม จังหวัดกรุงเทพพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและก็สาขาทั้งประเทศ (ละเว้น สำนักงานใหญ่ในรอบๆกระทรวงสาธารณสุข) ซักถามรายละเอียดอื่นๆ โทรสาย 1694 ในวันแล้วก็เวลาราชการ 08.30-16.30 น.

หลักฐานที่จำเป็นต้องใช้เพื่อขอรับคุณประโยชน์ชดเชย กรณีตกงาน

1. แบบคำร้องขอได้ประโยชน์ตอบแทนกรณีตกงาน (สำนักงานประกันสังคม 2-01/7)

2. ใบรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้เอาประกันตนออกจากงานของผู้เอาประกันตน (สำนักงานประกันสังคม 6 -09) ในกรณีที่ไม่มีสำเนา สำนักงานประกันสังคม6-09 ก็สามารถไปขึ้นบัญชีกรณีตกงานได้

3. หนังสือหรือคำบัญชาของผู้ว่าจ้างให้ออกจากงาน (หากมี)

4. ใบรับรองการขอรับคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีไม่มีงานทำ เนื่องจากว่าเหตุสุดวิสัยกรณีเป็นผู้เอาประกันตนกรณีไม่มีงานทำด้วยเหตุว่าเหตุสุดวิสัย

5. สำเนาสมุดบัญชีเ งิ นฝากธนาคารจำพวกออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อรวมทั้งเ ลvที่บัญชีของผู้เอาประกันตน
ถ้าผู้ใดสงสัย สามารถสอบถามพอดี : 1694 ในวัน เวลาราชการ 08.30-16.30 น. เพียงแค่นั้น

ขอบคุณข้อมูลที่ได้มาจาก สำนักงานประกันสังคม

Facebook Comments Box

You cannot copy content of this page