สมัครได้ที่นี่ ออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ สูงสุด 2 เเสนบาท

ธนาคารออมสิน เปิดสมัครสมาชิก สินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ทางเว็บธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ให้ธุรกิจร้านอาหาร

หรือร้านค้าเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ C V-1 9 กู้ได้รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันการกู้ยืม เปิดสมัครสมาชิก ฟ้องร้องมุ่งหวังขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ 11 กรกฎาคม-31 เดือนธันวาคม64 หรือจนกว่าจะครบปริมาณวงเงินแผนการ

คุณลักษณะเด่น

เพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจห้องอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

เนื้อหาการสมัคร

คุณลักษณะผู้กู้

เป็นบุคคลปกติ เชื้อชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี

เป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านค้าขายแบบถาวร ดังเช่น ห้องอาหารในห้าง / ห้องอาหารที่เปิดในตึกแถว หรือตึกการค้าขาย / ร้านอาหาร / ร้านค้าที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบธุรกิจรถยนต์ Food

Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านค้าแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

จะต้องแนบไฟล์รูปภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ แล้วก็รับรองการไม่เลิกว่าจ้างแรงงานในระบบสมัครสมาชิก

ไม่เป็นผู้รับจ้าง บุคลากร ประธาน หรือผู้ตัดสินของธนาคารออมสิน

มีถิ่นที่อยู่อาศัย แล้วก็สถานประกอบการแน่ๆ

มีบัญชีธนาคารของธนาคารออมสิน

เป็นคนที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

วงเงินกู้

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจตึกแถว โดยแยกตามลักษณะของร้านขายของ ดังต่อไปนี้

แบบอย่างที่ 1 ประกอบไปด้วย ห้องอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีต้นแบบเป็นร้านอาหาร / ร้านค้าในห้าง / ร้านที่อยู่ในตึกแถว หรือ ตึกการค้า

ต้นแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีต้นแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านขายของที่มีลักษณะเดียวกัน

ช่วงเวลาการจ่ายคืน

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับช่วงเวลาปราศจากชาระหนี้สิน 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและก็ดอก)

อัตราค่าดอกเบี้ย

อัตราค่าดอกเบี้ย ปริมาณร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

อัตราค่าดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้สิน พอๆกับอัตราค่าดอกเบี้ยสูงสุดตามข้อตกลงบวก จำนวนร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชาระ (Effective Rate)

วงเงินรวมของแผนการ

จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม

เว้นเสียแต่ ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
หลักประกันเงินกู้ยืม

ไม่มีหลักประกัน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

1. สมัครสมาชิกขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตัวเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสิน เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับในการสมัครสมาชิก

2. ผ่านการคัดเลือกกรองคุณลักษณะดังที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo เป็นหลัก

Facebook Comments Box
You cannot copy content of this page