กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

คนละค รึ่งเฟ ส 3 อ าจขย ายต่อ พร้ อมลุ้นรับสิ ทธิเพิ่ ม

เงิ นเยี ยวย าช่วยเห ลือจากโค รงการของรั ฐบ าล กระแ สตอบรับดี ทั้งโค รงการ เร าช นะ

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

คนละค รึ่ง และ ม33เร าไม่ทิ้งกั น ซึ่งหล ายคนตั้งคำถามว่า จะมีการขย ายต่อ หรือเพิ่มวงเงิ นหรือไม่

ล่ าสุดทางเพจ “สำนักประชาสัมพั นธ์เขต 7 ก รมประชาสัมพั นธ์ ” ได้ออกมาให้ร ายละเอี ยดว่า

ทางภาครั ฐยังอยู่ในขั้ นตอนของการพิจ ารณาร ายละเอี ยด ยังไม่มีความชั ดเจน ว่าจะขย ายต่อหรือไม่ขย ายต่อโค รงการ เร าช นะ

โดยโค รงการนี้ สิ้นสุดวันสุดท้ ายวันที่ 31 มีนาค มนี้ จะใช้หมดหรือไม่หมด 1 เมษ ายน

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ยอดเงิ นคนละค รึ่งจะถูกตัดไป ส่วนเงิ นที่เติมไปในแอ ปฯเป๋ าตั ง จะไม่ถูกตั ด สาม ารถเก็บไว้ในแอ ปฯเป๋ าตั งได้

ส่วนคนที่มีสิ ทธิเดิมอยู่แล้ว ประม าณ 15 ล้านคน น่าจะได้สิ ทธิต่อเนื่ อง เพี ยงแต่ต้องเข้าไป

กดยื นยันในแอ ปฯ เป๋ าตั ง ส่วนคนที่ยังไม่เคยใช้สิ ทธิคนละค รึ่ง และต้องการสมั คร

ก็น่าจะมีการเปิ ดรับสมั ครเพิ่มเติมจาก 15 ล้ านคน แต่ไม่แน่ชั ดว่าจะรับอีกกี่คน

และจะได้วงเงิ นกี่บา ท ย้ำว่ายังอยู่ในขั้ นตอนของร ายละเอี ยด

Facebook Comments