กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ก รมขนส่ง ขย ายเวลาต่ออ ายุใบขั บขี่ 3 เป็น 6 เดือน

น ายจิรุตม์ วิศ าลจิตร อธิบดีก รมการขนส่งทางบก (ขบ.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษ ายน 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

กร มการขนส่งทางบก ขย ายระยะเวลาการต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคค ล

และใบอนุญ าตขับรถสาธา รณะ ตามพระร าชบัญญั ติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทุกประเภท

ประกอบด้วย ใบอนุญ าตขับรถย นต์ส่วนบุคค ล ใบอนุญ าตขับรถย นต์สามล้อส่วนบุคค ล

ใบอนุญ าตขับรถจักรย านยนต์ส่วนบุคค ล ใบอนุญ าตขับรถบดถนน ใบอนุญ าตขับรถแทร กเตอร์

ใบอนุญ าตขับรถย นต์สาธ ารณะ ใบอนุญ าตขับรถย นต์สามล้อสาธ ารณะ ใบอนุญ าตขับรถจักรย านยนต์สาธ ารณะ

ให้สาม ารถยื่นคำขอต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถได้ก่อนใบอนุญ าตขับรถสิ้นอ ายุไม่เกิน 6 เดือน จากเดิมกำหน ดไว้เพี ยง 3 เดือน

เนื่ องจากปัจจุบันจำนวนผู้ครอ บครองใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคค ลและใบอนุญ าตขับรถสาธา รณะ

มีจำนวนมากขึ้น ในขณะที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้เพิ่มขีดความสาม ารถในการรองรับการให้บริการประชาช น

รวมถึงได้นำระบบอบรมออนไลน์ e-Learning เข้ามาช่วยลดขั้นตอนแล้ว ทว่ายังไม่สาม ารถรองรับ

ความต้องการใช้บริการของประชาช นได้ทั้งหมด ขณะเดี ยวกันก รมการขนส่งทางบกได้แ ก้ไขระเบี ยบ

ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อเพิ่มระยะเวลาดำเนินการให้มากขึ้น จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน

ซึ่งเป็นการเพิ่มประโย ชน์และขย ายโอก าสให้ผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถมีเวลาในการดำเนินการ

ขอต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถมากขึ้น พร้อมขย ายระยะเวลารับรองผลการอบรมอ อนไ ลน์ผ่านระบบ e-Learning

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ทางเว็ บไ ซต์ www.dlt-elearning.com จากเดิมมีอ ายุรับรอง 90 วัน เป็น 6 เดือน

นับแต่วันที่ผ่านการอบรมให้ส อดคล้ องกัน เพื่ออำน วยความสะดวกให้ผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถ

สาม ารถดำเนินการต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถได้ทันภ ายในระยะเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ กร มการขนส่งทางบกอำนวยคว ามสะดวกแก่ประชาช นที่ต้องการต่อใบอนุญ าตขับรถ

สาม ารถเลือกอบรม e-Learning ทางเว็ บไซ ต์ www.dlt-elearning.com ผ่านเ ว็บไ ซต์

ได้ด้วยตนเองจากสถ านที่ใดก็ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง โดยมีการอบรมทั้งหมด 4 ประเภ ท ได้แก่

การอบรมต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคค ล การอบรมต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถขนส่ง

การอบรมต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถสาธ ารณะ และการอบรมต่ออ ายุใบอนุญ าตขับรถส่วนบุคค ล ที่สิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป

นอกจากจะเป็นการล ดขั้นต อนและระยะเวลาการมาติ ดต่อกับทางร าชการของประชาช นแล้ว

ยังลดความเสี่ ยงจากกิจก รรมที่มีการรวมกลุ่มคนในห้องอบรมเป็นระยะเวลานาน สอ ดคล้ องตามมาต รการ

ทางด้ านสาธ ารณสุขป้ องกั นการแ พร่ระบ าดของCV โดยได้ขย ายระยะเวลารับรองผลการอบรมอ อนไ ลน์

ให้มีอ ายุ 6 เดือนนับแต่วันที่ผ่ านการอบรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ได้รับใบอนุญ าตขับรถทุกประเภ ทตร วจสอบ

วันสิ้นอ ายุใบอนุญ าต เพื่อวางแผนการดำเนินการต่ออ ายุให้เรี ยบร้ อยก่อนวันสิ้ นอ ายุ

Facebook Comments