กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

5ร าศี ระวั งเ สียเ งิน แต่มีโ ชคแบบไม่ค าดฝัน

อาจ ารย์ออย เผยในเพจ ด วง 12 ร าศี เผยช ะต า 5 ร าศี ต้องระวั งหลังจากดาวพฤหั สย้ ายแล้ว

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ระวั งเรื่ องเ สียเ งิน เ กิดปัญ หาหลายอย่ างมาพร้อมกัน ประกอบด้วย ร าศีเมษ, ร าศีกรกฎ,

ร าศีกันย์, ร าศีธนู และ ร าศีมีน โดยแต่ละร าศีมีคำเตื อนดังนี้

ร าศีเมษ :

จะมีโ ชคแบบไม่ค าดฝัน แต่ระวังจะมีเรื่องให้เ สียเ งิน แต่ไม่ต้องกังวล เพร าะมีเ งินเข้ามาให้ใช้จ่ าย

ร าศีกรกฎ :

ทำอะไรมีสติรอบคอบให้มาก จะเ กิดปัญ หาหลาย ๆ อย่ างพรั่งพรูมาพร้อมกัน ตั้งรับและมีสติให้มาก

ร าศีกันย์ :

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ระวั งจะเ กิดเรื่ องอึดอัดใจ เกี่ยวกับเ งิน ๆ ทอง ๆ จะมีปัญ หากับผู้ใ หญ่ในเรื่ องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน

ร าศีธนู :

จะมีโอก าสในเรื่ องของงานที่เ กิดการเปลี่ ยนแป ลงเข้ามา แต่จะรู้สึกเบื่อ ๆ ทั้งงานทั้งความรัก

ร าศีมีน :

อุปส รรคในเรื่ องของงานมีเข้ามามาก แต่สิ่งที่ทำสำเร็จแน่นอน ให้ระวังเกี่ ยวกับศีรษะ ปวดหัว

ข้อมูลkaosod

Facebook Comments