กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

บั ตรคนจนเงิ นเข้าทุกเดื อนและกดเงิ นสดได้

สำหรับใครที่ต้องการมีเงิ นเข้าบั ตรคนจนทุกเดื อนและยังสาม ารถกดเงิ นดังกล่าวมาใช้ได้อีกต่างหาก

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ทำตามวิธีนี้เลย เรียกได้ว่าเป็นข่ าวดีมากๆสำหรับ ผู้ถือบั ตรคนจน ลงมติเห็นชอบอนุมั ติขย ายเวลาของมาต รการ

ช่วยเห ลือภ าระค่ าน้ำค่ าไฟ สำหรับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563

ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564 จากการร ายงานของทางรองโฆษก ประจำสำนักน ายกรั ฐมนตรี

ได้มีการออกมาเปิ ดเผยเกี่ ยวกับที่ประชุมคณะรั ฐมนตรี ได้ลงมติอนุมั ติขย ายระยะเวลาบ รรเทาภ าระค่ าไฟฟ้ า

และ ค่ าน้ำประปา ให้กับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ เพิ่มออกไปอีก 1 ปี ภายหลังมาต รการเดิมจะสิ้นสุดลงในเดือนกันย ายน 2563

ซึ่งจะมีการขย ายมาต รการดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564 สำห รับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 13.9 ล้ านคน คิดเป็นครัวเรือนละ 8 ล้ านครัวเรือน หรือ 1 ครัวเรือนจะสาม ารถใช้ได้เพี ยง 1 สิ ทธิ์เท่านั้น

ร ายละเอี ยดช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้ า เฉพ าะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 50 หน่ วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิ์ค่ าไฟฟ้ าฟรีตามาต รการปัจจุบัน

ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่ วยต่อเดือน ให้ผู้ที่ถือบั ตรคนจ น หรือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐตามมาต รการนี้

ในวงเงิ น 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้ าทั้งหมด ร ายละเอี ยดช่วยเห ลือค่ าน้ำประปา เฉพ าะผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ใช้น้ำประปาในวงเงิ น 100 บ าทต่อครัวเรือน ต่อเดือน หากใช้เกิ นวงเงิ น ผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

หรือ บั ตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาทั้งหมด

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

1 กดยอมรับเงื่ อนไข

2 กรอกข้อมู ลให้ครบทุกช่อง

3 กดยืนยันข้อมู ลเป็นอันเสร็จขั้นตอน เป็นอันเสร็จสิ้น รอรับเงิ นเข้าบั ตรทุกวันที่ 18 ของทุกเดือน

สาม ารถกดออกมาเป็นเงิ นสดได้เลย

ต่อมาเป็นการลงทะเบี ยนรับเงิ นช่วยเห ลือค่าน้ำ เข้าไปตามลิ้งค์นี้เลย

1กรอกข้อมู ลให้ครบทุกช่อง

2กดยืนยันข้อมู ลเป็นอันเสร็จขั้นตอน

เสร็จสิ้นแล้ว ก็รอรับเงิ นได้เลย

ลงมติเห็นชอบอนุมั ติขย ายเวลาของมาต รการช่วยเหลือภ าระค่ าน้ำค่ าไฟ สำห รับผู้ที่ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ไปจนถึงเดือนกันย ายน 2564 ค่ าน้ำไม่เกิน 100 ต่อเดือน

ค่ าไฟไม่เกิน 230 ต่อเดือน สำหรับท่านใด ที่ยังไม่ได้ลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำค่ าไฟวันนี้มีขั้นตอนมาฝากง่ายๆ

เพี ยงแค่ 3 ขั้นตอนมาฝากกัน โดยเป็นการลงข้อมู ลออนไลน์ ไม่ต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เสี ยเวลา

แค่มีสม าร์ทโฟนเครื่ องเดียวอยู่ที่ไหนก็ทำได้ จะได้ไม่ต้องมาบ่นนะคะว่าทำไมเงิ นไม่เข้า

ข้อมูล mumkhao

Facebook Comments