กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ร ายการเงิ นเข้า บั ตรคนจน เดื อนเมษ ายน

บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ประจำเดื อนเมษ ายน 2564 รั ฐบ าลยังคงโอนเงิ น

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เพื่อบ รรเทาภ าระค่ าคร องชี พให้ผู้ถือบั ตรคนจนตามเดิม แต่ในเดือนนี้

จะไม่ได้รับเงิ นจากโค รงการเร าช นะ สัปด าห์ละ 675-700 บ าท

และวงเงิ นเพิ่มกำลังซื้อ เดือนละ 500 บ าท อีกแล้ว เนื่ องจากได้โอนเงิ น

ให้ครบแล้วในเดือนมีนาค ม 2564 ดังนั้น ในเดือนเมษ ายน ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

จะยังคงได้รับเงิ นช่วยเห ลือ ดังต่อไปนี้

บั ตรคนจน เมษ ายน 2564

วันที่ 1 เมษ ายน 2564

-วงเงิ นซื้อสินค้ าอุปโภ ค-บริโภ ค คนละ 200-300 บ าท/เดือน

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ทุกคนที่มีบั ตรสวั สดิการแห่งรั ฐ (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

-ค่ ารถโดยสารสาธ ารณะ

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่ง รัฐ (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้) แบ่งเป็น

-ค่ าโดยสา รรถเมล์ รถไฟฟ้ า 500 บ าท/เดือน (ใช้ชำระค่ าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket เฉพ าะผู้ถือบั ตรใน 7 จังห วัด

คือ กทม., นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธย า, สมุทรปร าการ, สมุทรส าคร และนครปฐม)

-ค่ าโดยสารรถ บขส. 500 บ าท/เดือน

-ค่ าโดยสารรถไฟ 500 บ าท/เดือน

-วงเงิ นซื้อก๊ าซหุงต้ม 45 บ าท/3 เดือน

วันที่ 18 เมษ ายน 2564

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ทุกคนที่มีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ (ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ใช้สำห รับเป็นส่วนลดในการซื้อก๊ าซหุงต้มจากร้ านค้ าที่เข้าร่วมโค รงการที่ได้รับเครื่อ งรับชำระเงิ นอิเล็กทรอนิกส์

(เครื่ องรูดบั ตร EDC) โดยเงิ นจะเข้าบั ตรทุก 3 เดือน แต่หากไม่ได้ใช้สิ ทธิ์ภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นไป

-ค่ าไฟฟ้ า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

เป็นการต่ออา ยุจากมาต รการเดิม โดยจะได้รับเงิ นช่วยเห ลือค่ าไฟฟ้ า ไม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุล าค ม 2563 – กันย ายน 2564

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

กรณีใช้ไฟฟ้ าไม่เกิน 50 หน่ วย/เดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิ ทธิ์ ค่าไฟ ฟ้าฟรีตามมาต รการปัจจุบัน

กรณีที่ใช้ไฟฟ้ าเกิน 50 หน่ วย/เดือน ให้ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐใช้สิ ทธิ์ตามมาต รการนี้ ในวงเงิ น 230 บ าท/ครัวเรือน/เดือน

หากใช้เกินวงเงิ นที่กำหนด ผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าไฟฟ้ าทั้งหมด

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้ าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ไฟฟ้ าใน กทม., สมุทรปร าการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้ านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้ าในต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนที่การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค

ค่ าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ต่ออายุให้จากมาต รการเดิม โดยผู้ถือบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐจะได้รับเ งินช่วยเห ลือค่ าน้ำประปา

ไม่เกิน 100 บ าท/เดือน/ครัวเรือน ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 – กันย ายน 2564

ทั้งนี้ หากผู้ถือบั ตรคนจนใช้น้ำประปาเกินวงเงิ น 100 บ าท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องเป็นผู้จ่ ายค่ าน้ำประปาเองทั้งหมด

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิ ทธิ์เรียบร้อย

วิธีลงทะเบี ยน

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปร าการ, นนทบุรี ลงทะเบี ยนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนที่การประปาส่วนภูมิภ าค

-เงิ นช่วยเห ลือผู้พิก าร

ผู้มีสิ ทธิ์รับเงิ น : ตามปกติผู้พิก ารที่ขึ้นทะเบี ยนจะได้รับการโอนเงิ นเบี้ ยความพิก าร 800 บ าท/เดือน

เข้าบัญ ชีธนาค าร อย่ างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนตุลาค ม 2563 เป็นต้นไป ครม. มีมติให้เพิ่มเบี้ ยความพิก าร

อีก 200 บ าท รวมเป็น 1,000 บ าท/เดือน สำห รับผู้พิก ารที่อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ โดยจะแบ่งจ่ ายดังนี้

-800 บา ท : โอนเงิ นเข้าบั ญชีธนาค ารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน

เงิ นเพิ่มเติมอีก 200 บ าท จากกองทุนประชารั ฐ : จ่ ายเข้ากระเป๋ าเงิ นในบั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ

ซึ่งค าดว่าเงิ นจะเข้าบั ญชีประม าณวันที่ 22 ของทุกเดือน อย่ างไรก็ตาม วัน-เวลาที่แน่นอน

กรมบั ญชีกลางจะแ จ้งให้ทร าบล่วงหน้าอีกครั้ง บั ตรคนจน เมษ ายน 2564

Facebook Comments