กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เงิ นเข้าวันแร กเดื อนเมษ ายน 64 บั ตรคนจน

วันนี้ เงิ นเข้า “บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เปิ ดวันแรกของเดือนเมษ ายน 2564 บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ จะได้รับความช่วยเหลือทั้ง 3 ร ายการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษ ายน 2564

1. ค่ าเดินทางด้วยรถโดยส ารสาธา รณะ ซึ่งไม่สาม ารถกดเงิ นสดได้ ประกอบด้วย

ค่ ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การข นส่งม วลช นกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.)

และรถไฟฟ้ า 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพ าะผู้ที่ลงทะเบี ยนในกรุงเท พฯ และ 6 จังห วัดปริมณฑล

ค่ ารถโดยส าร บขส. (รถทัว ร์ บขส.) 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบั ตรคนจนจะได้รับสิ ทธิ์ทุกคน

ค่ ารถไฟ 500 บ าทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบั ตรฯ จะได้รับสิ ทธิ์ทุกคน

2. วงเงิ นช่วยเหลือค่ าซื้อสินค้ าอุปโภ คบริโภ คที่จำเป็น สินค้ าเพื่อการศึกษา และวั สดุการเกษ ตร

ในร้ านค้ าธงฟ้าประชารั ฐและร้ านค้ าอื่น ๆ ที่กระทร วงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บั ตรคนจน

จะได้รับวงเงิ นรูดซื้อสินค้ าทุกคน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้น้อยกว่า 30,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 300 บ าทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบั ตรฯ ที่มีร ายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บ าทต่อปี ได้รับวงเงิ น 200 บ าทต่อคนต่อเดือน

3. ส่วนลดค่ าซื้อก๊ าซแอลพีจี (ก๊ าซหุงต้ม) 45 บ าทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบั ตรฯ

จะได้รับทุกคน และสาม ารถใช้สิ ทธิ์ได้ด้วยการนำบั ตรฯ ไปซื้อก๊ าซกับร้ านค้ าที่ร่วม

ร ายการกับกระทร วงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สาม ารถกดเป็นเงิ นสดได้

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

อีก 3 ความช่วยเห ลือโอนค รึ่งเดือนหลัง

วันที่ 18 เมษ ายน 2564

1. ค่ าน้ำประปาฟ รี 100 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบั ตรคนสวัสดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิ

คือ ครัวเรื อนที่ใช้น้ำประปาไม่เกิ นเกณ ฑ์เดือนละ 100 บ าทและลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรี ยบร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าน้ำมา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมู ล

และทำการโอนเงิ นสดให้บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษ ายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้ านผู้ที่ถือ บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าน้ำฟ รี สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเ ว็บไซ ต์การประปานครหล วง (กปน.)

ต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การประปาส่วนภูมิภ าค (กปภ.)

2. ค่ าไฟฟ้าฟ รี ไม่เกิน 230 บ าทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัต รสวัสดิการแห่งรั ฐที่ได้รับสิ ทธิคือ

ครัวเรื อนที่ใช้ไฟฟ้ าไม่เกินเก ณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บ าท และได้ลงทะเบี ยนใช้สิ ทธิเรีย บร้อยแล้ว

เมื่อบิลค่ าไฟฟ้ ามา ผู้ได้สิ ทธิต้องสำรองจ่ ายเงิ นสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมู ล

และทำการโอนเงิ นสดให้บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐในวันนี้ 18 เมษ ายน 2564 ซึ่งสาม ารถนำบั ตรฯ มากดเงิ นสดใช้ได้เลย

ด้านผู้ที่ถือ บั ตรคนจน บั ตรสวัสดิการแห่งรั ฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบี ยนรับค่ าไฟฟ รี สาม ารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ลงทะเบี ยนผ่านเ ว็บไซ ต์การไฟฟ้ านครหล วง (กฟน.)

ต่างจังห วัด ลงทะเบี ยนผ่านเว็ บไซ ต์การไฟฟ้ าส่วนภูมิภ าค (กฟภ.)

Facebook Comments