กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ออมสิ นใจดี ให้เงิ นข วัญถุง 500บ าท

สำหรั บวันที่ 1 เม.ย.64 นี้ที่เป็นวันที่ตรงกับวันสถ าปนาครบรอบ 108 ปี ธนาค ารออมสิ น

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ทำให้ทางธนาค ารออม สิน ได้จัดกิจก รรมพิเศ ษ โดย ธนาค ารออมสิ น ฉลองครบรอบวันสถ าปนา 108 ปี

เกิ ดวันที่ 1 เม.ย.แจ กเงิ นขวัญถุง 500 บ าท โดยมีขั้นตอนรับเงิ นดังนี้

ขั้นตอนรับเงิ น 500 บ าท

1. ธนาค ารจะจ่ ายเงิ นทุนประเดิมให้แก่เด็ กที่เกิ ดในวันที่ 1 เมษ ายน ของทุกปี วันออมสิ น จำนวนเงิ น 500 บ าทต่อร าย

2. ให้บิดาหรือม ารดาเป็นผู้ขอรับเงิ นทุนประเดิม มีหลักเก ณฑ์ ดังนี้

-เป็นบิดาหรือม ารดาของเด็ กที่มีคุณสมบั ติตามที่กำห นดไว้ในข้อ 1

-บิดาหรือม ารดามีสัญช าติไทย

-ขอรับเงิ นทุนประเดิมได้ที่ธนาค ารออมสิ นสาขา ภ ายในวันที่ 30 ธันวาค ม 2564

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

3.เอกส ารหลักฐ านที่ใช้ในการขอรับเงิ นทุนประเดิม มีดังนี้

-ต้นฉบับและสำเนาสู ติบั ตรของเด็ ก

-บั ตรประจำตัวประชาช น หรือบั ตรข้าร าชการ หรือบั ตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรั ฐ ของบิดาหรือม ารดา

หรือบั ตรอื่นใดที่ทางร าชการออกให้เป็นหลักฐ านในการยืนยันตัวบุคค ลที่ระบุหม ายเล ขประจำตัวประชาช นไว้

-สำเนาทะเบี ยนบ้ านของบิดาหรือม ารดา

4. ธนาค ารจะนำเงิ นทุนประเดิมฝากเข้าบั ญชีเงิ นฝากประเภทเผื่อเรี ยกเพื่อประโย ชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาค ารขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ ยนแปล งหลักเก ณฑ์และเงื่ อนไขการจ่ ายเงิ นทุนประเดิมเด็ กเกิ ด

ในวันออมสิ นตามประก าศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมค วร

Facebook Comments