กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

กำห นดคว ามเร็ว 120 กม ต่อ ชม

กฎกระทร วงเพิ่มเพด านจำกั ดความเร็วสูงสุดเป็น 120 กม./ชม. ขับรถช่องทางขวาสุดต้องใช้คว ามเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ดีเดย์บังคั บใช้จริงตั้งแต่ 1 เมษ ายน 2564 เป็นต้นไป

กฎกระทร วงกำหนดอัตร าความเร็วของย านพาหนะบนทางหล วงแผ่นดินหรือ

ทางหลวงช นบทที่กำห นดฉบับใ หม่ พ.ศ. 2564 ได้กำห นดให้บังคั บใช้เฉพ าะถนนทางหล วงแผ่นดิน

และทางหล วงช นบท ที่มีทางเดินรถแบบจั ดช่องแบ่งเดินรถในทิศทางเดี ยวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ

(4 ช่องจร าจรทั้งไปและกลับ) และมีเกาะกล างถนนเฉพ าะแบบกำแพงกั้น หรือ Barrier Median เท่านั้น

โดยต้องไม่มีจุดกลับรถเสมอระดั บถนน

กำห นดคว ามเร็วสูงสุดบนเส้นทางลัก ษณะดังกล่ าวขึ้นอยู่กับรถแต่ละประเภท ดังนี้

คว ามเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. สำห รับรถยนต์ส่วนบุคค ลทั่วไป

คว ามเร็วสูงสุด 100 กม./ชม. สำห รับรถบ รรทุกผู้โดยสาร 7-15 คน และจักรย านยนต์ที่มีความจุ 400 ซีซี ขึ้นไป (บิ๊กไ บค์)

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

คว ามเร็วสูงสุด 90 กม./ชม. สำห รับรถบ รรทุกที่มีน้ำหนักเกิน 2,200 กิโลกรัม

คว ามเร็วสูงสุด 80 กม./ชม.​ สำห รับรถโรงเรี ยนหรือรถรับส่งนักเรี ยน และจักรย านยนต์ที่มีความจุต่ำกว่า 400 ซีซี

คว ามเร็วสูงสุด 65 กม./ชม. สำห รับรถในขณะที่ชักจูงรถอื่น รถย นต์สี่ล้อเล็ก หรือรถย นต์สามล้อ

คว ามเร็วสูงสุด 45 กม./ชม. สำห รับรถใช้งานเกษต รก รรม

นอกจากนี้ ยังได้มีการกำห นดคว ามเร็วขั้นต่ำสำห รับช่องทางขว าสุดของทางเดินรถในทางหล วง

ที่แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดี ยวกันตั้งแต่ 2 ช่องทางขึ้นไป (ทั้งไปและกลับ 4 ช่องจร าจรขึ้นไป)

ให้ใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. โดยให้ใช้คว ามเร็วตามคว ามเหม าะสมบนเขตทางที่มีป้ ายหรือ

เครื่ องหม ายจร าจรที่แสดงว่าเป็นเขตอั นตร าย

ทั้งนี้ เส้นทางแรกที่บังคั บใช้ก ฎหม ายดังกล่าว คือ ทางหล วงแผ่นดินหม ายเล ข 32 (ถนนส ายเอเชีย)

ช่วงหมวดทางหล วงบ างปะอิน-ทางแย กต่างระดั บอ่างทอง ตั้งแต่กิโลเม ตรที่ 4+100 ถึงกิโลเม ตรที่ 50 ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก

Facebook Comments
You cannot copy content of this page