กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เพิ่ มอีก 3เดื อน ค่ าตอบแท นพิเศ ษ อสม

เมื่อวันที่ 30 มีนาค ม 2564 ที่ผ่านมาผู้สื่อข่ าวได้รับร ายงานว่า คณะรั ฐมนตรี (ครม.)

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

มีมติอนุมั ติโค รงการค่ าตอบแทน เยี ยวย า ชดเช ยและเสี่ ยงภั ย สำห รับการปฏิบั ติงาน

ของอาสาสมั ครสาธ ารณสุขหมู่บ้ าน (อสม.) ในการเฝ้าระวั ง ป้ องกั น และค วบคุม cv

ในชุมช น ของก รมสนับสนุนบริการสุขภ าพ กระท รวงสาธ ารณสุข

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจ่ ายค่ าทดแทนเสี่ ยงภั ยให้กับอาสาสมั ครสาธ ารณสุขประจำหมู่บ้ าน (อสม.)

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ระยะเวลาการจ่ าย 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษ ายน ถึง มิถุน ายน 2564 ในกรอบวงเงิ นไม่เกิน 1575.45 ล้ านบ าท

พร้อมทั้งเห็นควรให้กระทร วงสาธ ารณสุข เร่งพิจ ารณาฉี ดวัคซีน ให้คร อบคลุม อสม.

และอาสาสมั ครสาธ ารณสุข (อสส.) ทุกร าย เพื่อลดความเสี่ ยงในการปฏิบั ติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วย

อย่ างไรก็ตาม จะมีการหารือเรื่ องจำนวนเงิ นที่จะจ่ ายให้กับ อสม. ต่อไป ว่าจะให้จำนวนเท่าไรและให้ผ่านช่องทางไหน

ข้อมูล siamtoday

Facebook Comments
You cannot copy content of this page