กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

ปิ ดฉ ากคนละค รึ่ง พบ 5 จังห วัด มีย อดใช้จ่ ายมากที่สุด

มียอดใช้จ่ ายมากที่สุด คือ กรุงเท พฯ ชลบุรี สมุทรปร าการ สงขล า และเชียงใ หม่

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

วานนี้ (1 เม.ย.) นางส าวกุลย า ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศร ษฐกิจการค ลัง

ในฐานะโฆษ กกระทร วงการค ลัง เปิ ดเผยว่า โค รงการคนละค รึ่ง และโค รงการคนละค รึ่ง

ระยะที่ 2 พบว่ามียอดการใช้จ่ ายตลอดโค รงการ รวม 102,065 ล้ านบ าท แบ่งเป็นเงิ น

ที่ประชาช นจ่ าย 52,251 ล้ านบ าท และภ าครั ฐร่วมจ่ ายอีก 49,814 ล้ านบ าท

และมีผู้ใช้สิ ทธิทั้งสิ้น 14,793,502 คน จากเป้าหม าย 15 ล้ านคน โดยมีคนใช้จ่ ายครบ 3,500 บ าท จำนวน 7,819,925 คน

ซึ่งจังห วัดที่มีการใช้จ่ ายสะสมมากที่สุด 5 อันดั บ คือ กรุงเท พฯ ชลบุรี สมุทรปร าการ สงขล า

และเชี ยงใ หม่ ส่งผลให้การบริโภคภ ายในประเทศ

ขย ายตัวต่อเนื่ อง เป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ก่อให้เกิ ดการหมุนเวี ยนของการผลิ ต

กลุ่มหวยเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

เลขเด็ด ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

และการค้ าที่เกี่ ยวเนื่ องอย่ างเป็นรูปธ รรม

โฆษ กกระทร วงการค ลัง ได้ให้ข้อมู ลเพิ่มเติมว่า กระทร วงการค ลังได้ตร วจพบการ

ใช้จ่ ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่ อนไขของโค รงการคนละค รึ่ง และได้มีการระงั บการใช้แอ ปพลิเ คชัน

และการจ่ ายเงิ นร้ านค้ า รวมทั้งจัดส่งข้อมูลร้ านค้ าและบุคค ลที่เกี่ ยวข้ องกับการกระทำผิ ดดังกล่าว

ให้แก่สำนักงานตำร วจแห่งช าติ และกองบังคับการปร าบปร ามการกระทำความผิ ดเกี่ ยวกับ

อาชญ ากร รมทางเศร ษฐกิจ เพื่อใช้ในการสืบส วนสอบส วนและดำเนินการทางก ฎหม ายแล้วทั้งสิ้น 749 คน

มีการร้ องทุ กข์กล่ าวโท ษร้ านค้ า และประชาช นที่เกี่ ยวข้องแล้ว 85 ร าย ส่วนที่เห ลือ

อยู่ระหว่ างการตร วจสอบ และจะมีการร้ องทุ กข์กล่ าวโท ษเพิ่มเติมต่อไป โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติ

ตามหลักเก ณฑ์และเงื่ อนไขของโคร งการคนละค รึ่ง จะไม่สาม ารถเข้าร่วมโค รงการอื่น ๆ ของกระทร วงการค ลังได้อีก

Facebook Comments